DTMariaDoThiMai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên: Maria Đỗ Thị Mai
Sinh ngày: 06/05/1997
Quê quán: Lâm Đồng.
Học vấn: Đại Học Công Nghiệp
Chuyên Ngành Ngôn Ngữ Anh