DTMariaNgoHongNhung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên: Maria Ngô Thị Hồng Nhung
Sinh ngày: 20/10/1994
Quê quán: Bình Thuận
Học vấn: Đại Học Công Nghệ Thực Phẩm trường ĐH Nông Lâm