abstract flower 8Một Tấm Bánh được bẻ ra.
Bẻ ra để nuôi sống muôn người.
Bẻ ra để trao ban để lãnh nhận.
Bẻ ra để tự hủy nhưng luôn tồn tại.
Bẻ ra để biến tan, để hiện diện ngàn đời.

Một tấm bánh Giêsu.
Ngài là lương thực bởi Trời.
Ðường đời lữ thứ, người người trông mong.
Hành trình vất vả mặc lòng.
Có Ngài, con mãi yên lòng bước đi.

Cát Biển