WA Stylized Flowers1 9 Thời Gian

Tạ ơn Chúa đã cho con thời gian,
Để nghiệm ra tình thương Chúa vô vàn
Là liều thuốc lau khô lệ chứa chan,
Là ân sủng như sóng vỗ miên man.


Thời gian để hiểu biết lòng người,
Hay thay đổi và cũng nhiều toan tính,
Nhờ hồi tâm về đường ngay nẻo chính
Và tin tưởng, tín thác một mình Ngài.


Thời gian để chữa lành vết thương,
Thời gian làm mờ xóa kí ức,
Thời gian vẫn tiếp tục tiếp sức,
Cho những ai lòng thiện chí chân thành.


Ôi lạy Chúa, những năm tháng đã qua,
Giờ ngẫm lại chẳng còn gì giá trị,
Chỉ những gì vì yêu Chúa hy sinh,
Là trường tồn không thời gian bôi xóa.


Xin cho con nhận ra phận mỏng dòn,
Dòng thời gian làm thân xác hao mòn,
Để lòng con mãi chung thủy sắt son
Lời cam kết từ thiên thu trường cửu.


Hồng tỉ muội