Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi thành kính phân ưu tới gia đình và tang quyến của:


LH Giuse Nguyễn Viết Phùng
LH Bà Cố Maria Nguyễn Thị Sa
LH Giuse Nguyễn Kim Đĩnh
LH Gioan Baotixita Phạm Văn Phán
LH Têrêsa Nguyễn Thị Tuyết Nhung
LH Maria Nguyễn Thị Hạnh


Nguyện xin Thiên Chúa Từ Bi Nhân Hậu, Mẹ Maria Mân Côi ân thưởng và ban cho quí ân nhân và thân nhân của chúng con được nghỉ yên muôn đời trên Nước Chúa.