21175415 1608637142488845 1713094763 n

Sr. Hồng’s favorites:

Book: Holy Bible, The Road of Hope
Quote: Commit your way to the Lord, trust that God will act. (Ps 37:5)
Song: You are Mine
Movie: Singing Nun
Place: Sea, any peaceful places
Persons: Besides Jesus, Mother Mary, St. Joseph and St. Paul, my family in Vietnam
Hobby: Jogging, cooking!

Q & A from Sister!

1) What I enjoy most about being a Holy Rosary Sister? Rosarian Spirituality and praying with the Rosary!

2) My favorite way to connect with God? I talk with God at anytime during my day.

3) People would be surprised to learn that... I have a special last name: “Phan!”

 

12688043 10208813676478868 1856556841367229063 n

Từ Nay Con Thuộc Về Chúa

Mục đích của cuôc đời tôi đã được xác định rõ khi tôi thưa tiếng Xin Vâng với Thiên Chúa qua Ba Lời Khấn Dòng. Thiên Chúa ký giao ước với tôi từ trước muôn thủa. Còn tôi mới chỉ bắt đầu: Từ nay con thuộc trọn về Chúa, xin dùng con theo thánh ý Ngài.
Tôi đã tìm thấy và quyết tâm theo Ơn gọi thánh hiến, được cùng với Thầy “Ra khơi” đi bất cứ nơi đâu. Tạ ơn Chúa vì chương trình Cứu Độ Ngài dành cho tôi, hướng dẫn tôi đi từng bước, từng bước một đủ để tôi lớn lên trong tình yêu, khao khát sống Giao Ước Tình Yêu. Trải qua các giai đoạn huấn luyện trong Hội Dòng Mân Côi: Đệ Tử - Tiền Tập Nhà Tập và trong thời gian Khấn Tạm này là những nấc thang cho tôi thêm biết Chúa, biết chính mình, khám phá con đường đi tới sự thánh thiện qua linh đạo Mân Côi.
Tạ ơn Người về một bước ngoặt mới. Ngài dắt tôi đến một “miền đất lạ.” Nơi đây, Ngài ban cho tôi có các Bà, các chị em làm tan biến đi trong tôi sự xa lạ của môi trường sống mới trở nên tình thân gắn bó, là “chị”, là “em” trong một mái gia đình. Ngài mở tầm nhìn, trái tim, những nghĩ suy của tôi, cho tôi thấy rõ: Tôi đang chọn điều gì? Tôi theo ai? Trong mọi hoàn cảnh, tôi chỉ cần nhắm đến một mục đích là THEO CHÚA. Lời Ngài vẫn song hành với tôi: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 36, 5) dẫn dắt tôi tiếp tục đi, tiếp tục lên đường.
“Chọn” và “Theo” Đức Kitô là con đường dài, tôi không làm gì khác hơn là trung kiên và khiêm tốn để Người hướng dẫn. Hôm nay, Ơn gọi thánh hiến của tôi được đi trong hành trình Đức Tin với Giáo Hội, tôi cảm nhận sâu sắc hơn về Ơn Chúa. Chúa biết rõ từng người Ngài chọn. Tiếng Xin Vâng ban đầu cũng như những lần xin vâng nho nhỏ trong đời sống là hành động diễn tả Đức Tin mỗi ngày. Với Ơn gọi Mân Côi, tôi còn được cùng Mẹ liên kết sống chuỗi kinh Mân Côi làm phong phú hơn cho đời tu.
“Chúa là Sự Thật, Chân - Thiện - Mỹ” khiến cho tôi luôn khám phá, đi tìm ở từng biến cố trong cuộc sống. Bước chân của người lữ hành sẽ không ngừng khi đi trong chương trình của Chúa. Tôi cũng là một người đi tìm, Ngài đã hé mở cho tôi thấy để tôi có thể tiếp tục đi xa và đi sâu hơn nữa trong chiều kích sống Ơn gọi Mân Côi hôm qua và hiện tại.