SrFaustinaThuyLinh

Sr. Mary Faustina Nguyễn Thùy Linh, FMSR

Con xin xin được dâng lời tạ ơn Chúa đã vì tình yêu thương mà chọn gọi và thánh hiến con cho Chúa - Tạ ơn Mẹ Maria đã nắm lấy tay con mà đưa con đến với Giê Su con Mẹ, để con được trở nên người bạn tâm giao, nghĩa thiết ngang với Chúa Giê Su qua hội dòng mang tên Mẹ Mân Côi. Cám ơn Hội Dòng đã ươm mầm, dưỡng nuôi ơn gọi của con, để đức tin của con được lớn lên từng ngày và được đầy ơn nghĩa với Chúa. Và con xin được cám ơn Chúa đã gửi đến cho con Bà Bosco, người đã luôn đồng hành, hướng dẫn con trong suốt hành trình thao luyện giúp con được bám rễ sâu vào gọi thánh hiến và đào sâu hơn chính bản thân mình sao cho được trở nên người nữ tu chân chính.