HoaSen

Mầu Nhiệm II Mùa Vui - Đức ái với người trong gia đình:

Mẹ được tin người chị họ mang thai. Mẹ đã vội vã lên đường đi thăm và ở lại giúp người thân của mình. Đây là điểm mà con muốn đào sâu và thực hiện trong cuộc đời Thánh Hiến Mân Côi của con. Con sẽ yêu thương ai trước nếu người đó không phải là chị em đang cùng chí hướng Mân Côi với con. Nếu con bỏ bê việc giúp đỡ chị em mà chạy ra ngoài để giúp đỡ người bên ngoài thì việc bác ái của con vương khói âm u hay có vị trần tục và con đang bước vào một lối sống vu vơ, vất vưởng.

Lạy Mẹ xin giúp con can đảm tiến tới sự thật. Xin cho con đối diện với sự việc mà con đang ấm ớ để che mờ lý do chính. Con muốn bác ái thực sự hay con muốn cái gì tiềm ẩn trong việc làm mà bên ngoài được xem như bác ái?