clipart fushiaroseHai Mầu Nhiệm MC mà tôi sống nhiều nhất, đó là I Mùa Thương & I Mùa Mừng

Mùa thương là vì tôi phải “struggle” chiến đấu mãnh liệt trong việc tông đồ và nhất là việc học vấn niên khoá qua. Đã nhiều lần tôi định “give-up” (thua cuộc) không muốn cố gắng nữa. Rất là nhiều tấn công xảy đến cho tôi! Mầu nhiệm I Mùa Thương này thật sự đã trở nên sống động. Những lần đó tôi đã nhớ đến Chúa còn phải chịu hấp hối gấp bao nhiêu. Lúc đó, mới cảm thấy mình được diễm phúc cảm nghiệm được phần nào sự quằn quại của Chúa.

Tôi tự nhủ rằng không có đau khổ tôi không còn gì hơn để thử luyện mình như thử vàng thật trong lò lửa. Tôi chưa chịu khổ bằng lòng như Chúa nhưng được phần nào không cưỡng bách lại nhưng lãnh nhận như là món quà Chúa trao. Tất cả cũng là nhờ sự hy vọng của I Mùa Mừng. Tôi biết đây không phải là cái gì vĩnh viễn nhưng sẽ đem lại sức sống và nghị lực mới cho hồn tôi.

Lạy Chúa, ước gì con được trung thành phụng sự Chúa với niềm tín thách vào Chúa với một đức tin kiên vững và mạnh mẽ hơn. Amen. Alleluia.

Ẩn Danh