WA Stylized Flowers1 6

Lòng Thương Xót Chúa

Hỡi ai yên giấc ngủ mê,
Mau mau chỗi dậy mà về cùng Cha.
Ngài đang từng phút chờ ta,
Trở về tắm mát đại dương hải hà...

Con Một Yêu Dấu chẳng tha,
Đành tâm trao nộp, tội ta chuộc về.
Máu đào nhuộm thắm Can vê,
Giê-su liều chết, thảm thê thập hình.
Hầu mong giải thoát sinh linh,
Trầm luân thoát kiếp, tội tình đẩy xa.
Ôi lòng thương xót của Cha,
Mọn hèn con biết cảm tạ gì đây?


Sơ Hồng Ân