abstract star flowerLặng ngồi con đếm hồng ân
Tình Chúa trao tặng cho con dạt dào
Vị ngọt của những trái đào,
Trái lê, trái táo, chuối, nho - vô vàn
Lòng con không khỏi bàng hoàng
Ôi sao tình Chúa ấm lòng - con vui!

Rồi Chúa cho nếm sự đời
Đắng hơn mướp đắng, chua còn hơn chanh
Ớt hiểm cay vẫn không bằng
Vì thế ơn thánh bên con hằng giờ
Kẻo con bị nhiễm sự đời
Biến thành cay cú với người chung quanh

Đời sống có lúc lạnh tanh
Như nước vô vị, đóng băng đêm trường
Cải thảo, bí đỏ chẳng hương
Nhưng vì Ngài biết thân con rất cần
Cho nên tình Chúa luôn gần
Hòng con té ngã, sa vào giá băng

Gẫm suy con biết được rằng
Những vị cay, đắng, ngọt, chua trong đời
Giúp cho cuộc sống thắm ngời
Hương tình Thiên Chúa tỏa lan tới người

Cám ơn Thiên Chúa đời đời
Cuộc sống sung mãn - trái cây rổ đầy!

Mây Trầm