Năm Thánh Hiến ~ 2015

Pledge Form


Đơn Ủng Hộ

 

Mái Ấm Hoa Hồng
"Những gì con làm cho người bé nhỏ nhất là con làm cho Ta." (Mt 25:40)

MAHH Newsletter 12/2013

 

 Download PDF

Donor Information (Please print)/ Ghi Danh Ủng Hộ (Xin viết chữ in):
Name (Quý Danh) ___________________________
Address (Địa Chỉ)  ___________________________
City (Thành Phố)  ____________________________
State (Tiểu Bang) ____________________________
ZIP Code     _________________________________
Telephone (Điện Thoại)  _______________________
E-Mail (Địa chỉ điện thư)  ______________________

My MAHH Pledge/Xin ủng hộ

Hội Viên Mái Ấm Hoa Hồng: $120 usd /năm

MAHH Team Member: $120 usd /year

Giúp tuỳ khả năng của quí vị: $_________

One-time gift: $_________

Giúp cho các nhu cầu khác (Xin liên hệ với Sr. Thiên-An, FMSR hoặc Sr. John Bosco Thanh, FMSR)

Assist with other needs (Please contact Sr. Thiên-An, FMSR or Sr. John Bosco Thanh, FMSR)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Phone: 504-243-3465 / 486-0039

Please make checks payable to: Daughters of Our Lady of the Holy Rosary

Xin viết ngân phiếu cho: Attn: Mái Ấm Hoa Hồng

1492 Moss St.

New Orleans, LA 70119

Cám ơn quí ân nhân cùng hợp tác với chúng tôi trong sứ vụ bác ái này. Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hoà thuộc cơ quan 501(c)3. Vì thế, chúng tôi có thể cấp giấy thứng nhận ủng hộ để quí vị khai thuế.

Thank you for joining us in this special mission. The Daughters of Our Lady of the Holy Rosary is a 501(c)3 organization. Your gift is tax-deductable and a receipt for tax purposes is available upon request.

Xin gừi giấy chứng nhận ủng hộ để khai thuế.

Please send me a tax-deductable receipt.

Signature(s)__________________ Date: ___________________________

Please mail this form back with your contribution. Xin gừi đơn này lại với ngân quỹ ủng hộ của quý vị.

 

Mừng Kim Khánh 2015

Ơn Gọi Mân Côi

Ký Nhi Mân Côi

Giáo Lý