mancoithaoluyenLời Chúa: Anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các thánh, và là người nhà của Thiên Chúa. (Ep 2:19)

Đức Cha Tổ Phụ dậy: Trong những trường chị em coi, thì phải lấy sự dạy giáo lý và luân lý làm nền tảng... Vả không những lấy lời dạy, lại phải lấy gương sáng mà huấn luyện học trò, hãy giữ mình cho khỏi tính hung hăng, nóng giận…
(Luật Phép Dòng Chị Em Con Cái Đức Bà Mân Côi, GS 1, tr. 492-93)

HL 39.3: Mỗi công tác tông đồ dù do cá nhân đảm nhiệm, đều là công việc chung Dòng, chị em tích cực đóng góp ý kiến, sức lực, ưu tư và hy sinh cho sứ mạng của Dòng.