mancoithaoluyen

Lời Chúa: Chính anh em là muối cho đời…. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. (Mt 5:13,14)

Đức Cha Tổ Phụ dậy: Giáo dục không những chỉ dạy cho biết chữ nghĩa văn chương, cho thông cổ kim sự lý, lại còn phải dạy cho thạo cách ăn thói ở đối với bản thân cùng đối với hết mọi người mọi bậc. (“Paedagogica” viết trong Báo Sacerdos Indosinensis, GS 2, tr. 113-114)

HL 42.2: Tự bản chất, đời sống thánh hiến bao gồm những giá trị Tin Mừng. Vì thế, chính sự hiện diện và đời sống gương mẫu của chị em làm chứng và rao giảng về Tin Mừng một cách thuyết phục nhất. Như men giữa lòng đời, chị em làm cho cuộc sống trần thế được thanh luyện, thấm nhuần tinh thần Phúc Âm.