popeparying

 Tháng 5 -2017

Xin ơn cho Kitô Hữu ở Phi Châu: Để các Kitô hữu ở Phi Châu, theo gương của Chúa Giêsu Nhân Hậu, biết cống hiến chứng từ hòa giải, công lý vá hòa bình một cách trung thực.


May 2017

Christians in Africa.
That Christians in Africa, in imitation of the Merciful Jesus, may give prophetic witness to reconciliation, justice, and peace.