DTCPhanxico

Tháng 9, 2017

Cầu nguyện cho các giáo xứ:

Xin cho các giáo xứ, được thôi thúc bởi tinh thần truyền giáo, trở thành nơi đức tin được truyền đạt, và đức ái tỏ hiện.


March - 2017

Parishes
That our parishes, animated by a missionary spirit, may be places where faith is communicated and charity is seen.