DTCPhanxico

 

 

Các công nhân và những người thất nghiệp:
Xin cho mọi công nhân được tôn trọng và quyền lợi của họ được bảo vệ, và cho những người thất nghiệp có cơ hội đóng góp cho công ích.


Workers and the Unemployed:
That all workers may receive respect and protection of their rights, and that the unemployed may receive the opportunity to contribute to the common good.