Tháng 12 Người cao niên:

Xin cho những bậc cao niên được gia đình và cộng đoàn Kitô hữu nâng đỡ, biết dùng sự khôn ngoan và kinh nghiệm của họ để loan truyền đức tin và đào tạo những thế hệ tương lai.