popeparying

 

Các Kitô hữu ở Á Châu

Xin cho các Kitô hữu ở Á Châu, trong khi làm chứng cho Tin Mừng bằng lời nói và việc làm, thăng tiến sự đối thoại, hòa bình, và hiểu biết hỗ tương, nhất là với những người thuộc các tôn giáo khác.


Christians in Asia


That Christians in Asia, bearing witness to the Gospel in word and deed, may promote dialogue, peace, and mutual understanding, especially with those of other religions.