DTCPhanxico

 

Universal: Sports
That sports may be an opportunity for friendly encounters between peoples and may contribute to peace in the world.

Evangelization: Living the Gospel
That Christians may live the Gospel, giving witness to faith, honesty, and love of neighbor.


Ý chung: Cầu cho các môn thể thao, là cơ hội gặp gỡ thân tình giữa các dân tộc và mang lại nền hoà bình cho thế giới.

Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô hữu biết sống theo Tin Mừng, để mang lại chứng tá về niềm tin, lòng ngay chính và tình yêu thương tha nhân.