DTCPhanxicoÝ chung: Cầu cho mỗi người chúng ta biết đóng góp cho thiện ích chung và xây dựng một xã hội đặt trọng tâm vào con gười.
Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô Hữu nhờ việc tham dự vào các Bí Tích và suy niệm Thánh Kinh, ý thức hơn nữa sứ mạng lôan báo Tin Mừng.


Universal: That opportunities for education and employment may increase for all young people.
Evangelization: That catechists may give witness by living in a way consistent with the faith they proclaim.