CrossRosarianLogoWe welcome you to our congregation’s website. I believe God lead you here to our website, and I hope that you find the information we are providing here is helpful to you.

We are the Daughter of Our Lady of the Holy Rosary Sister of Chi Hoa and belong to Queen of Peace Province. Mother Mary is our Superioress. Therefore, we place our lives in her hands as we ask her to lead us to her Son, Jesus, and to mold us into the likeness of His image.

Are looking for or discerning the vocation that God is calling you to live in? Or do you hear or feel like God is calling you to religious life, but you are afraid to answer? Are you trouble and don’t know what to do about that feeling? We are here to help and to journey with you in listening and discerning God’s will for you. We invite and encourage you to call our Vocation Team at 504-486-0039 or email us at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

May God and Mother Mary continue to bless and guide you on the journey of your vocation, especially of your faith in Jesus.

Chào mừng các bạn đến với trang mạng của các sơ. Các sơ tin rằng Chúa dẫn bạn đến đây và các sơ mong rằng những thông tin các sơ có đây giúp ích cho các bạn.

Các sơ Dòng Chị em con Đức Mẹ Mân Côi, Chí Hòa, thuộcTỉnh Dòng Nữ Vương Hòa Bình. Mẹ Maria là Mẹ Bề Trên của Dòng. Vì thế chị em Mân Côi phó thác cuộc sống cho Mẹ để nhờ Mẹ uốn nắn dạy dỗ nên giống Chúa Giêsu hơn mỗi ngày.

Có phải bạn đang tìm và phân định ơn gọi mà Chúa muốn gọi bạn sống không? Hay bạn nghe và cảm thấy Chúa đang gọi bạn nhưng bạn không biết đáp trả thế nào. Bạn có cảm thấy bối rối và phân vân với những cảm giác như được Chúa gọi? Các sơ trong ban ơn gọi sẽ đồng hành và giúp bạn lắng nghe và phân định thánh ý Chúa cho cuộc đời bạn. Các sơ mời bạn gọi cho các sơ với số điện thoại là 504-486-0039 hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xin Chúa và Mẹ Maria tiếp tục chúc lành và hướng dẫn bạn trên hành trình tìm ra ơn gọi của bạn và nhất là hành trình đức tin vào Chúa Giêsu của bạn.

Through Mary to Jesus/ Nhờ Mẹ đến Với Chúa,

Sr. M. Catherine Tuyết Mai Nguyễn, FMSR

Sr. M. Anna Minh Trâm Nguyễn, FMSR

Sr. M. Phêrô Hoàng Phạm Phú Hồng Long, FMSR