WA Stylized Flowers1 10Như gió đưa nhẹ mây trôi
Hồn con tựa bên lòng Chúa bao êm đềm
Trời xanh biếc; đẹp làm sao
“Vẻ Đẹp Đời Dâng Hiến Mân Côi”.

 

Bỗng bão tố kéo về bất ngờ
Thuyền đời sóng vỗ, trôi nổi bập bình
Con thuyền chìm mất Chúa ơi!
“Sao mãi hoài nghi, lại sợ hãi hùng!”

“Tà là Chúa các Chúa, Vua các Vua!”
Phán một lời biển lặng như tờ.
Giương cao cánh bướm
Mẹ thuyền trưởng tay vững chèo
Đưa hồn con về bên Chúa.
Yên hàn cập bến hạnh phúc
Tuyệt vời biết bao.


Mystical Dreams