55Spring202055Spring2020 54Fall201954Fall2019 52Summer201953Summer2019 52Spring201952Spring2019 51Fall201851Fall2018 50Summer201850Summer2018 49Spring201849Spring2018 48Fall201748Fall2017 47Summer201747Summer2017 46Spring201746Spring2017 45Fall 201645Thu2016 44Summer 201644He2016 43Xuan201643Xuan2016 42Fall201542Fall2015 41He201541He2015 40Xuan201540Xuan2015 39Thu201439Thu2014 38He201438He2014 37Xuan201437Xuan2014 36Thu201336Thu2013 35He201335He2013 34Xuan201334Xuan2013 33Thu201233Thu2012 32He201232He2012 31Xuan201231Xuan2012 30Thu201130Thu2011 29He201129He2011 28 Spring 201128Xuan2011 27Thu201027Thu2010 26He201026He2010 25Xuan201025Xuan2010