1. Mục đích vào dòng đối với chính mình là cho được khắc kỷ tu thân, càng ngày càng nên thánh thiện. (I, 82)

2. Vì mục đích của nhà Dòng đối với người ta là phải dạy dỗ các trẻ và bổn đạo mới, cho nên từ ngày chị em dâng mình vào Dòng, thì phải lấy sự học tập làm điều cần kíp. (I, 106)

3.  Những chị em đã khấn khi sắp đi dạy trường hay là đi nhà giáo thì phải học riêng phần sư phạm một tháng trước khi đi. Những chị toan đi coi nhà thương, nhà dục anh cũng vậy. (I, 107)

4. Học tập gì thì học tập, song tiên vàn hãy học tập mến Chúa và đi đàng nhân đức trọn lành. (I, 107)

5. Chị em phải dùng thời giờ vắn vỏi để xem xét sức học, tính nết, tài năng mà sửa bảo những điều khiếm khuyết cho chị em nên người xứng đáng cùng Chúa Giêsu. (I, 181)

6.  Tôi học bài trơn, tôi làm bài trúng thì cám ơn Người đã mở trí khôn cho tôi. (I, 256)

7.  Phải đủ trí khôn để học biết các điều về bậc mình. Phải có trí khôn phân biệt sự nên sự chăng trên đường đời. (I, 327)

8.  Trí khôn ngay chính, trí đoán thẳng thắn, tư tưởng có thứ tự. (I, 327)

9.  Người nhà dòng cứ đoán luận sai thì sinh bối rối mất sự bằng yên chung.   (I, 327)

10.   Mục đích riêng của Dòng trước hết là sự dạy học. Chị em không những phải học hành cho thông các khoa học mình phải dạy, còn phải biết cách dạy và cư xử với học trò. (I, 531)

11.   “Phải biết học mới biết hành,

          Phải nên học sỹ mới thành giáo sư.” (I, 533)

12.   Trong việc học hành cũng như trong các việc khác, ta hãy tìm sự làm sáng danh Chúa trước hết. (I, 534)

13.   Nhà học là trường Chúa Giêsu huấn luyện ta hằng ngày ở đấy. (I, 538)

14.   Ngồi trong lớp học phải giữ phép tắc nghiêm trang, chớ hề tọc mạch xem ngang ngửa ai vào ai ra. (I, 538)

15.   Đã xuất thân học hành, thì cũng hãy lo tập tành điều đã học, trước là làm ích cho mình, sau cũng là làm ơn cho kẻ khác. (II, 485)

16.   Phải học tập cả đạo lý kinh văn, cả văn chương chữ nghĩa. (III, 106)

17.   Người có học mới nên thông, cây có trồng mới nên trái, muốn ăn trái phải trồng cây, muốn nên thông đừng biếng học. (III, 397)

18.   Con kén biết kéo tơ, con ong biết luyện mật, con người chẳng học thì thua vật vô trí. (III, 397)

19.   Hễ có chịu khó học hành thì nên của báu cho mình. (III, 398)

20.   Trẻ mà chẳng học, già thì làm sao ? (III, 399)

21.   Trí tài con người chẳng lo kíp luyện sớm mài, thì cũng ra u mê. (III, 400)