GIỚI THIỆU LỊCH SỬ DÒNG MÂN CÔI CHÍ HÒA

 

                                                                                 

 

Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi do Đức Cha Đôminico Maria Hồ Ngọc Cẩn, Giám Mục Giáo phận Bùi Chu Việt Nam, sáng lập ngày 08-09-1946 tại Bùi Chu, với danh hiệu: Dòng Chị Em Có Đức Mẹ Mân Côi Bùi Chu (Filiarum Mariae a Sanctissimo Rosario Bùi Chu – FMSR.

 

Hơn hai năm sau, ngày 27-11-1948, Đức Cha Tổ Phụ được Chúa gọi về với Người, để lại một nỗi buồn sâu đậm và niềm thương tiếc khôn nguôi trong lòng mỗi chị em Mân Côi.

 

Qua sự dìu dắt của Mẹ Maria Mân Côi, cùng  với tấm lòng yêu thương của các cha bề trên và linh hướng, ngày 03-03-1949, Tổng Công Hội khóa I tại Trung Linh được khai mạc bầu Bề trên và ban Tổng Cố vấn nhiệm khóa 1949-1955. Kết quả Mẹ M. Catharina Nguyễn Thị Huệ đắc cử làm Bề trên tiên khởi của Dòng.

 

Với Hiệp định Genève năm 1945, chia đôi đất nước, dòng di cư vào Miền Nam, thiết lập trụ sở chính tại họ Chí Hòa, giáo phận Sài Gòn.

 

Năm 1955, ban Tổng quản trị tiên khởi mãn nhiệm. Tổng Công Hội khóa II tại Chí Hòa- Sài Gòn, khai mạc ngày 14-08-1955, bầu ban điều hành mới, do cha chính Giuse Phạm Văn Lục chủ tọa.

 

Trên quê hương mới này, Hội Dòng tiếp tục phát triển và mở rộng những hoạt động tông đồ.

 

Theo thông tư ngày 03-05-1962, Thánh Bộ Truyền Giáo quyết định: “Chiếu theo Giáo Luật nhất là khoản 492 điều 2, các dòng tu nam nữ và các hội thày giảng di cư, hoàn toàn thuộc thẩm quyền Giáo Mục Giáo Phận địa phương, nơi các nhà dòng ấy đang ở. (Bản Thông Tin –Địa Phận Sài Gòn, số 12, tháng 6-1962, Tr.4).

 

Đến ngày 19-05-1962, Dòng nhận được thư của cha chính Gioan Trần Văn Hiến Minh, đại diện Đức Giám Mục Bùi Chu, chính thức thông báo “Tòa Thánh quyết định bình thường hóa tình trạng Giáo luật các dòng tu di cư thuộc quyền địa phận, nghĩa là các Dòng tu đó, từ nay chiếu theo luật chung sẽ thuộc quyền các vị bản quyền địa phương”. Như vậy Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Bùi Chu tại miền nam, có trụ sở chính tại Chí Hòa nên thuộc Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Tuy vậy, trong Hội Dòng, chị em vẫn liên hệ với nhau bình thường trong tình thân con một cha.

 

Ngày 20-02-1967, theo lời mời của TGM Philadelphia, 12 nữ tu Mân Côi VN đã rời đất Mẹ Việt Nam tới Philadelphia, USA để phục vụ. Hiện nay Tỉnh Dòng Nữ Vương Hòa Bình- Hoa Kỳ có trụ sở chính tại New Orleans.

 

                         

                              

                     Nhóm Mân Côi đầu tiên đặt chân đến Hoa Kỳ năm 1967 

 

Biến cố lịch sử 30-04-1975 đưa Hội Dòng vào một khúc quanh mới. Chị em Mân Côi lên đường chia nhau đến những miền đất mới: chia sẻ cuộc sống với đồng bào địa phương trong những công việc lao động khác nhau, và từng bước tiếp tục sứ mạng của Hội dòng trong công tác giáo dục, tông đồ truyền giáo, mục vụ, xã hội và từ thiện.

 

Ngày 04-07-1995, Thánh Bộ các Hội Dòng Tận Hiến và các Tu Đoàn Tông Đồ, gửi văn thư xác định: “Cộng đồng nữ tu “Con Đức Mẹ Mân Côi” tại miền Nam vẫn tiếp tục là một cộng đoàn tự trị, dưới quyền quản lý của Tổng Giáo Mục Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, cho đến khi có quyết định mới ngược lại, dựa theo quyết định đã ban hành năm 1962 của Thánh Bộ Phúc Âm hóa các dân tộc”. Với thông tư trên của Thánh Bộ các Hội Dòng Tận Hiến và các Tu Đoàn Tông Đồ, Dòng Mân Côi tại miền Nam chính thức độc lập với miền Bắc theo pháp lý.

 

Qua nhiều giai đoạn lịch sử, Chị Em con Đức Mẹ Mân Côi đã hiện diện và phục vụ trong nhiều Giáo phận tại Việt Nam cũng như Hải ngoại. Hội dòng đã trưởng thành về tinh thần, vững vàng về kinh tế, đời sống cộng đoàn có sự ổn định và nhân sự cũng đang phát triển. Tại mỗi nơi có những khác biệt về văn hóa và hoàn cảnh xã hội, đã đến lúc cần thay đổi cơ cấu tổ chức cho phù hợp, giúp chị em có thể hội nhập và thích nghi, cùng chung nhịp bước với Giáo Hội địa phương cũng như với môi trường cụ thể, để phục vụ con người cách hữu hiệu hơn. 

 

Ngày 04-10-2003. Tổng Công Hội Khóa XVIII của Dòng tổ chức tại Chí Hòa, TP. Hồ Chí Minh, quyết định:

  • Thay đổi cơ cấu quản trị: Thiết lập cấp Trung Ương, bầu Bề Trên Tổng Quyền và Ban Tổng Cố Vấn.
  • Thành lập 2 Tỉnh Dòng: Tỉnh Dòng Truyền Tin – Việt Nam, và tỉnh Dòng Nữ Vương Hòa Bình – Hoa Kỳ.
  • Danh hiệu mới của Dòng là:

 

Dòng Chị Em con Đức Mẹ Mân Côi  Chí Hòa

(Congregatio Filiarum Mariae a Sanctissimo Rosario Chí Hòa – FMSR),

Gọi tắt là Dòng Mân Côi Chí Hòa.

 

Trụ Sở Trung Ương Dòng

             

Trụ Sở Tỉnh Dòng Truyền Tin - VN              Trụ Sở Tỉnh Dòng Nữ Vương Hòa Bình - USA