LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI
Lc 1, 26 – 38

KÍNH MỪNG MARIA ĐẦY ƠN PHƯỚC

Đời sống của Đức Mẹ là một lời cầu nguyện liên lỉ không ngừng. Mẹ Maria đã nêu gương cho nhân loại, cho con người, cho mỗi người về cách cầu nguyện. Lời kinh Magnificat là lời kinh tạ ơn tuyệt hảo của Đức Mẹ. Mẹ cầu nguyện để cảm tạ tri ân Thiên Chúa đã đoái đến phận nữ tỳ hèn mọn của Chúa. Mẹ cầu nguyện để nối

 

GB. BÙI TUẦN
ĐỨC MẸ SẦU BI

Trong tháng 9 có lễ kính Đức Mẹ sầu bi (15/9). Dịp này Hội Thánh nhắc cho chúng ta nhớ vai trò của đau khổ trong cuộc đời Đức Mẹ, để chúng ta cũng hiểu vai trò của đau khổ trong cuộc đời chúng ta.