flower3

 Chị Em Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa thành kính phân ưu tới gia đình và tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa Từ Bi Nhân Hậu và Mẹ Maria Mân Côi ân thưởng và ban cho quí ân nhân và thân nhân của chúng con được nghỉ yên muôn đời trên Quê Hương Vĩnh Phúc.

Năm 2020

LH Têrêsa Trần Thị Ca
LH Sơ Têrêsa Trần Châu
LH Phêrô Cao Văn Cương (Tâm)
LH Thầy Cả Augustine Phạm Lân
LH Ông Cố Đôminicô Phạm Văn Xuân (Ruẫn)
Các LH qua đời vì bệnh dịch Covid-19

Năm 2019

LH Thầy Cả Đaminh Nguyễn Đức Huyên
LH Thầy Cả Đôminicô Phan Đức Đổng
LH Carôlô Bôrômêô Đặng Huyền Thịnh
LH Anna Nguyễn Thị Lan
LH Giuse Phạm Đình Mệnh
LH Maria Trần Thị Sắc
LH Maria Đặng Thị Cúc
LH Maria Têrêsa Phạm Thị Lai
LH Phêrô Nguyễn Văn Toán
LH Giuse Lê Đình Cẩm
LH Maria Đoàn Thị Phấn
LH Sr. Keri Lynn Burke, MSC
LH Anna Trần Thị Ba
LH Maria Anna Lê Lan
LH Giuse Nguyễn Trí Tuệ
LH Giuse Nguyễn Văn Linh
LH Maria Nguyễn Thị Vui
LH Đức Cha Joseph L. Howze
LH Maria Trần Thị Sợi
LH Tephano Nguyễn Văn Bát
LH Dominic Aliazzi
LH Ông Cố Giuse Lưu Giầu