Cha Giuse Đặng Xuân Oánh, SVD 

Đề tài: Người Nữ Tu Mân Côi Trung Tín